מרכז ידע

מכירת חברה – מה כדאי למכור, מניות או פעילות?

 
 

בעסקת מכירת חברה קיימת לפעמים התלבטות בשאלה מה מוכרים, את מניות החברה או את פעילות החברה? התשובה להתלבטות זו היא, באופן לא מפתיע – תלוי. במאמר זה נסביר את השיקולים השונים הכרוכים במענה לשאלה זו, הן מנקודת הראיה של המוכר והן מנקודת הראיה של הרוכש.

בתהליך מכירת חברה יש לתת מענה לשאלה מרכזית והיא מה בעצם מוכרים? האם את מניות החברה כאשר המבנה הפורמלי של החברה נשאר כפי שהוא ויש שינוי רק בזהות הבעלים או את הפעילות העסקית והנכסים של החברה כאשר הרוכש ממזג אותן לתוך פעילות החברה שלו או מקים חברה חדשה בבעלותו הקולטת את הפעילות העסקית.

למענה על שאלה זו יש היבטים רבים, כאשר לכל אחד מהם התייחסות שונה מנקודות המבט של המוכר ושל הרוכש. נבחן את ההיבטים העיקריים:  

 • חשיפה

  במכירת מניות כל האחריות והסיכונים הקשורים בפעילות החברה כפי שהייתה עד מועד העסקה עוברים מהמוכר לרוכש, בדרך כלל לאחר תקופה מסוימת של שיפוי במסגרתה המוכר עדיין אחראי על תביעות, חבות מס וכיוצא בזה הנובעים מהתקופה בה החברה הייתה בבעלותו. כלומר, לאחר תום תקופת השיפוי, מסתיימת האחריות של המוכר והחשיפה לתביעות ולסיכונים הקשורים לחברה עוברת ממנו לרוכש.

  במכירת פעילות, החברה נשארת בבעלות המוכר גם לאחר שמכרה את הפעילות והיא ממשיכה להיות אחראית וחשופה לתביעות וסיכונים הנובעים מאירועים שקרו לפני מועד העסקה. חשיפה זו היא ללא מועד סיום.     

 • אישורים והיתרים

  לעיתים לחברה יש אישורים והיתרים שונים ממוסדות ומרשויות המאפשרים לה לפעול. במכירת מניות אישורים אלה המיוחסים לחברה עוברים לבעלות הרוכש. בדרך כלל אין קושי בשינוי הבעלות על החברה מבחינת תקפות האישורים וההיתרים שיש לחברה אלא במקרים מיוחדים בהם יש קשר בין זהות הבעלים ובין האישור או ההיתר שקיבלה החברה. במסגרת מקרים מיוחדים אלה ניתן למנות היתרי יצוא בטחוני, היתרים הקשורים בחכירת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל ועוד. 

  במכירת פעילות, החברה בבעלות המוכר נשארת בעלת ההיתרים והאישורים ואלה אינם עוברים יחד עם הפעילות לבעלות הרוכש. 

 • היבטי מס

  באופן כללי, בעסקת מכירת מניות המוכר חייב במס רווח הון ריאלי העומד היום על 30% (כאשר המוכר הוא בעל מניות מהותי המחזיק ביותר מ- 10% מהשליטה בחברה הנמכרת). כמובן שכל מקרה נבדק לגופו, בהתאם לפעילות החברה ולמצבו של בעל המניות.

  בעסקת מכירת פעילות נטל המס על המוכר גדול יותר, מכיוון שמדובר בשני אירועי מס. באירוע המס הראשון על החברה לשלם מס על מכירת הפעילות. המס המשולם הוא ספציפי לכל נכס שנמכר במסגרת מכירת הפעילות – ציוד מחויב במס רווח הון, נכס מקרקעין מחויב במס שבח ומס מכירה ומכירה של הפעילות העסקית ושל המלאי מחויבת במס חברות.

 • עובדים

  במכירת מניות אין שינוי משמעותי מבחינת העובדים, מכיוון שהדבר היחיד המשתנה הוא זהות בעלי המניות. לעובדים נשמרים תנאי ההעסקה ורצף הזכויות שלהם.  

  במכירת פעילות החברה צריכה לפטר את כל העובדים תוך כדי תשלום מלא של הפיצויים ושל יתרת ההתחייבויות של החברה כלפיהם. בתשלומי הפיצויים יישא המוכר. לאחר מכן, הרוכש יחליט מי מהעובדים שפוטרו הוא מעוניין לקלוט אצלו ובאילו תנאי העסקה.

  לסיכום

  במאמר זה נגענו בסוגיה מורכבת זו על קצה המזלג. למענה על השאלה האם עסקה למכירת החברה תהיה עסקת מכירת מניות או עסקת מכירת פעילות ונכסים יש היבטים רבים שיש לבחון אותם באופן ספציפי בכל מקרה לגופו.

  דאגו לכך שיועצי ה- M&A שילוו אתכם בעסקה בקיעים ומנוסים בניתוח המקרה הספציפי של החברה שלכם על מנת להבטיח שדרך ביצוע העסקה, מכירת מניות או מכירת פעילות, תהיה המיטבית עבורכם.